Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Concurs INFIRMIER - COMPARTIMENT SOCIO-MEDICAL – 1 POST

ANUNŢ

            Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificarile si completarile ulterioare, a următorului post vacant, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, în data de 26.11.2019, ora 0900 de:   

- INFIRMIER - COMPARTIMENT SOCIO-MEDICAL – 1 POST;

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copia certificatului de naştere;
 4. copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 5. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 6. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 7. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 9. curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b)-f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarul de concurs se depune la Compartimentul Contabilitate din cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Râmnicu Vâlcea, situat în Ramnicu Vâlcea, str. Ostroveni nr. 97, ultima zi de depunere fiind 18.11.2019, ora 16.30.

Condiţii generale de participare la concurs conform H.G. nr. 286/2011:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Condiţii de studii: diplomă/certificat de absolvire studii generale;
 • Conditii de vechime : minimum 5(cinci) ani vechime in munca;
 • Atestat/curs infirmier.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 • Concursul va avea loc la sediul Caminului pentru Persoane Varstnice Râmnicu Vâlcea din str.Ostroveni nr.97.
 • selecţia dosarelor de concurs 19-20.11.2019;
 • proba scrisă în data de 26.11.2019 ora 09.00 ;
 • proba interviu în data de 02.12.2019 ora 09.00.

Bibliografie:

1.Legea nr. 53/2003 codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Cap. II Răspunderea disciplinară

 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 170/30.05.2019.

3.Ordinul nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

 1. Tehnica îngrijirii bolnavului- Carol Mozeș- Editura Medicală, Ediția 2014

            Partea I-a : Dezinfecția, dezinsecția, deratizarea

                               Îngrijirea curentă și supravegherea bolnavului

            Partea a II-a: Alimentația bolnavului

            Partea a III-a: Particularitățile de îngrijire a bolnavilor cu afecțiuni neurologice, îngrijirea bolnavilor cu accidente vasculare

                                    Îngrijirea bolnavilor vârstnici

                                    Ingrijirea bolnavilor inconstienti,Partea a III -a,Cap.VII

                                    Ingrijirea bolnavilor imobilizati timp indelungat la pat ,Partea a III-a ,Cap.VII.2

                                    Prevenirea infectiilor intraspitalicesti,Partea a III-a ,Cap.VII.5

 1. Ghid de nursing (Vol.I), Autor Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romanesca, Anul 2018

Tematica :

 • Nevoia de a se imbraca si dezbraca
 • Nevoia de a fi curatat, ingrijit, de a proteja tegumentele si mucoasele
 • Nevoia de a evita pericolele
 • Nevoia de a comunica

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • 04.11.2019 - afişare anunţ concurs;
 • 18.11.2019 - ora 16.30, data şi ora limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
 • 19-20.11.2019 - selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor;
 • 21.11.2019 - depunere contestaţii selecţie dosare;
 • 22.11.2019 - soluţionare contestaţii selecţie dosare;
 • 26.11.2019 - proba scrisă- ora 0900;
 • 27.11.2019 - afişare rezultate proba scrisă;
 • 28.11.2019 - depunere contestaţii proba scrisă;
 • 29.11.2019 - soluţionare contestaţii proba scrisă;
 • 02.12.2019 - proba interviu- ora 0900 ;
 • 03.12.2019 – afisare rezultate proba interviu ;
 • 04.12.2019 - depunere contestaţii proba interviu;
 • 05.12.2019 - soluţionare contestaţii proba interviu;
 • 06.12.2019 - comunicare rezultate finale concurs.   

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Contabilitate, tel.0350412053.

 

                    DIRECTOR,                                                                     REFERENT,

          Irena-Alexandra TUDOR                                                      Valentina LETU

Etape Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  A N U N Ţ

  cu privire la afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere la concursul din data de

  26 noiembrie 2019 pentru ocuparea postului personal contractual pe perioadă nedeterminată

  din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea

   

  Pentru postul de INFIRMIER – Compartiment Socio-Medical - Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea – 1 post

  Nr.

  Crt.

  Numele şi prenumele

  candidatului

  Funcţia

  Rezultatul selecţiei

  dosarelor

  1.

  BĂIAȘU SIMONA-GABRIELA

  infirmier

  ADMIS

  2.

  FEIER ADELA-MARIA

  infirmier

  ADMIS

  3.

  MUREȘ ELENA

  infirmier

  ADMIS

  6.

  ROBU MIHAELA-SILVIA

  infirmier

  ADMIS

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecției dosarelor de înscriere, la sediul instituției.

  Candidaţii declaraţi “admis” se vor prezenta la proba scrisă în data de 26 noiembrie 2019, ora 0900 la sediul Caminului pentru Persoane Varstnice Râmnicu Vâlcea, din str. Ostroveni, nr. 97.

  Afişat astăzi 20 noiembrie, ora 1400.

   

  PREȘEDINTE COMISIE DE CONCURS,       SECRETAR COMISIE DE CONCURS

                     Irena-Alexandra TUDOR                             Valentina Lețu

   

 • Rezultate probă scrisă/practică:

  Pentru postul de INFIRMIER – Compartiment Socio-Medical - Căminul pentru Persoane Vârstnice  Râmnicu Vâlcea – 1 post

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Punctajul obtinut

   la proba scrisă

  Observaţii

  1.

  BĂIAȘU SIMONA-GABRIELA

  51,00

  ADMIS

  2.

  FEIER ADELA-MARIA

  37,00

  RESPINS

  3.

  MUREȘ ELENA

  20,00

  RESPINS

  4.

  ROBU MIHAELA-SILVIA

  50,00

  ADMIS

   Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise a concursului, la sediul institutiei.

  Candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la proba scrisă se vor prezenta la INTERVIU ce va avea loc în data de 02.12.2019, ora 0900, la sediul Căminului pentru Persoane Vărstnice Râmnicu Vâlcea.

            Afişat azi  27.11.2019 ora 1500.

  PREȘEDINTE COMISIE DE CONCURS,

               Irena-Alexandra TUDOR

   

   

  SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

  Valentina Letu

   

 • Rezultate probă interviu:

  Pentru postul de INFIRMIER – Compartiment Socio-Medical - Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea – 1 post

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Punctajul obţinut

  la proba interviu

  Observaţii

  1.

  BĂIAȘU SIMONA-GABRIELA

  80,00

  ADMIS

  2.

  ROBU MIHAELA-SILVIA

  65,00

  ADMIS

   Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul Căminului pentru Persoane Vărstnice Râmnicu Vâlcea.

                         

  Afişat astăzi 03.12.2019, ora 1500.

 • Rezultatul final:

  Pentru postul de INFIRMIER – Compartiment Socio-Medical - Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea – 1 post

  Nr.

  Crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Punctajul obţinut la proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  BĂIAȘU SIMONA-GABRIELA

  51,00

  80,00

  65,50

  ADMIS

  2.

  ROBU MIHAELA-SILVIA

  50,00

  65,00

  57,50

  RESPINS

  Afişat azi 06.12.2019,    ora 1100 .

Citit de 907 ori Ultima modificare facută Vineri, 06 Decembrie 2019 10:58
Top