Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Anunț concurs de recrutare organizat în data de 02.10.2019 - două funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

Publicat Joi, 29 August 2019 09:43
Ultima modificare facută Joi, 10 Octombrie 2019 10:46

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA                                               
DIRECŢIA RESURSE UMANE
Nr. 33691/22.08.2019                                                  

ANUNȚ

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu sediul în str. G-ral Praporgescu nr. 14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, în temeiul art. 618 alin. (3) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea:
-Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane - Direcţia Resurse Umane;
-Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Evidență Procese Verbale, Registratură și Gestiune - Direcţia Poliției Locale.
 Desfășurarea concursului:
• Proba scrisă – 02.10.2019, ora 1000;
• Interviul – data și ora vor fi comunicate ulterior.
Locul de desfășurare: sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în str. G-ral   Praporgescu nr. 14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.
 Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data apariției anunțului pe pagina de internet a instituției noastre și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în intervalul 29.08.2019-17.09.2019.
 Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 18.09.2019-24.09.2019 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet www.primariavl.ro, la secțiunea Concursuri și examene.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile  prevăzute  de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ.
Dosarul de înscriere, depus de către fiecare candidat la concursul de recrutare, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet www.primariavl.ro, la secțiunea Concursuri și examene, în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului organizat în data de 02.10.2019, precum și la sediul primăriei, în format letric, la Biroul Resurse Umane);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (adeverință vechime model anexat conform anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008);
Adeverințele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documentele originale și se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
• Condiții de participare pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Biroul Resurse Umane - Direcţia Resurse Umane din aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea:
Condiții de studii: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţe administrative;
      Condiţii de vechime: - . 
Bibliografie concurs pentru funcția publică de execuție - inspector, clasa I, grad profesional debutant - Biroul Resurse Umane - Direcţia Resurse Umane:
1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
PARTEA a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
PARTEA a III-a - Administrația Publică Locală
                            -TITLUL V - Autoritățile administrației publice locale;
                            -TITLUL VII - Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale;
3. Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție  de inspector, clasa   I, grad profesional debutant - Biroul Resurse Umane - Direcţia Resurse Umane:
1.Urmăreşte prezența la serviciu şi întocmeşte pontajul electronic lunar pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale pe baza buletinelor posturilor, asumate de șefii serviciilor din Direcția Poliției Locale;
2.Ţine evidenţa efectuării concediilor de odihnă pentru anul în curs şi pentru anul anterior celui în curs pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale și centralizează datele referitoare la planificarea concediilor de odihnă;
3.Ţine evidenţa, verifică legalitatea orelor suplimentare efectuate de personalul din cadrul Direcției Poliției Locale;
4.Păstrează evidenţa învoirilor şi a absenţelor nemotivate din cadrul Direcției Poliției Locale;
5.Ţine evidenţa cererilor privind recuperările, schimburile de tură, evenimente, pentru tot personalul din cadrul Direcției Poliției Locale;
6.În colaborare cu compartimentele funcţionale din cadrul Direcției Poliției Locale întocmeşte graficul cu planificarea concediilor de odihnă pentru anul următor;
7.Are obligaţia să-şi însuşească documentaţiile aferente Sistemului de Management Integrat și a Sistemului de Control Intern Managerial;
8.La solicitarea salariaţilor, întocmeşte adeverinţe ce dovedesc calitatea de angajat, adeverinţe de venit, etc;
9.La numirea/angajarea personalului în cadrul Direcției Poliției Locale întocmeşte dosarele profesionale/personale;
10.Întocmeşte acte adiţionale şi contracte individuale de muncă pentru personalul contractual din cadrul Direcției Poliției Locale;
11.Urmăreşte întocmirea fişelor de post şi actualizarea acestora ca urmare a modificărilor apărute în legislaţie, în structura organizatorică şi în ROF, pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale;
12.Gestionează și actualizează Portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea și completează lunar în portalul de gestiune a salariilor raportarea privind salarizarea funcționarilor publici;
13.Primeşte, păstrează, înregistrează şi transmite catre ANI declaraţiile de avere şi declarațiile de interese ale funcţionarilor publici şi ia măsuri pentru publicarea acestora conform notei de serviciu;
14.Gestionează fişele de post pentru  Direcția Poliției Locale şi răspunde de actualizarea acestora;
15.Asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a funcţiilor publice vacante şi a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în clasă/grad profesional pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea;
16.Asigură secretariatul comisiilor de concurs prin întocmirea și redactarea documentaţiei necesare în vederea organizării și desfășurării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
17.Pregăteşte în vederea arhivării şi predă la arhivă documentele din cadrul biroului, în condiţiile legii;
18.Respectă prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă; Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
19.Respectă procedurile sistemului de management integrat (SMI), precum și a sistemului de control intern managerial (SCIM) și participă la instruirile privind sistemul de management integrat (SMI), sistemul de control intern managerial (SCIM);
20.Participă la elaborarea/revizuirea procedurilor operaționale privind activitatea specifică biroului;
21.Respectă procedurile operaţionale și participă la auditurile interne desfăşurate în cadrul biroului;
22.Răspunde şi urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin: R.O.I., R.O.F., hotărârile consiliului local, dispoziţiile primarului; sarcini transmise de viceprimari, secretarul municipiului, director resurse umane și șef birou;
23.Păstrează confidențialitatea datelor sau informațiilor de care a luat cunoștință în timpul executării raportului de serviciu.
• Condiții de participare pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Evidență Procese Verbale, Registratură și Gestiune - Direcţia Poliției Locale din aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea:
Condiții de studii: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
      Condiţii de vechime: - .
Bibliografie concurs pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Evidență Procese Verbale, Registratură și Gestiune - Direcţia Poliției Locale:
1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
PARTEA a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
PARTEA a III-a - Administrația Publică Locală
                            -TITLUL V - Autoritățile administrației publice locale;
                            -TITLUL VII - Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale;
3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
5. Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Evidență Procese Verbale, Registratură și Gestiune - Direcţia Poliției Locale:
1.Pune la dispoziţia consilierului juridic din cadrul Direcției Administrație, Juridic,Contencios, la solicitarea acestuia, documentele întocmite de poliţiştii locali din cadrul Serviciului Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră  necesare înaintării lor către Instanţele de Judecată;
2.Ține evidenţa mandatelor poştale;
3.Redactează informările cu privire la evenimentele constatate;
4.Înregistrează şi distribuie documentele primite de la poliţiştii locali(rapoarte pentru identificarea  contravenienţilor);
5.Întocmeşte lunar situaţia privind sancţiunile contravenţionale(pe echipaje și nomina /persoana) şi o aduce la cunoştiinţa șefilor ierarhici;
6.Comunică din oficiu, organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică, procesul verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu plângere în termenul legal;
7.Comunică în termenul prevăzut de lege, procesele verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, care nu au fost semnate de contravenienţi, întocmite de către polițiștii locali din cadrul Serviciului Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră 
8.Ține evidenţa amenzilor achitate, aplicate de către polițiștii locali din cadrul Serviciului Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră, precum şi a confirmărilor de debit comunicate de organele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică;
9.Gestionează evidența centralizată a tuturor sancțiunilor contravenționale aplicate de polițiștii locali din cadrul Serviciului Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră ;
10.Asigura evidența și distribuie tuturor polițiștilor locali carnetele de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor;
11.Înregistrează în evidenţa tehnico-operativă bunurile confiscate sau abandonate pe domeniul public;
12.Asigură şi gestionează circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora, pentru Serviciul Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră; 
13.Colaborează cu structurile similare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice sau cu alte persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale instituţiei;
14.Primește sesizările cetățenilor repartizate de directorul executiv, să le soluționeze și să aducă la cunoștință acestuia modul de rezolvare, dupa care va efectua expedierea acestora;
15.Înregistrează şi ţine evidenţa solicitărilor, propunerilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi corespondenţei de la persoanele fizice şi juridice;
16.Redactează adrese de înaintare către alte instituţii competente pentru rezolvarea problemelor solicitate de cetăţeni şi administraţia publică locală;
17.Expediază corespondenţa prin poştă şi ţine evidenţa confirmărilor de primire înapoiate de la poştă;
18.Are obligaţia de a descărca, de a arhiva (pe  zile; luni; anual) pe suport magnetic (CD) și de a urmări fotografiile din aparatele foto, ale polițiștilor locali din cadrul Serviciului Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră;
19.Urmăreşte şi execută operarea în registrul de evidenţă a contravenţiilor, în cazul primirii chitanţelor de plată;
20.Verifică și urmărește dacă în urma comunicării către contravenienţi a p.v.c. într-o perioadă de 15 zile, a apărut una din situaţiile următoare:
            -   s-a depus plângere; nu s-a depus; contravenientul a achitat amenda;
21.Îndeplinește și alte sarcini și atribuții stabilite prin dispoziţii ale Primarului,Viceprimarilor, Directorului Executiv al Direcţiei Poliţiei Locale.
22.Are obligația participării la ședințele de pregătire lunară, de analiză a activității precum și la ședințele de tragere cu armamentul din dotare;
23.Păstrează confidențialitatea datelor, respectă obligaţiile legale pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi instrucţiunilor pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal;
24. Respectă obligaţiile conform Legii nr. 319/2006 a securităţii și sănătăţii în muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă;
25.Respectă procedurile sistemului de management integrat, procedurile operaționale și instrucțiunile de lucru pentru sistemul de management al securității informației;
26.Răspunde și urmărește îndeplinirea obligațiilor stabilite prin: R.O.F., R.I., hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
27.Manifestă decenţă în vorbire şi comportament faţă de toţi cetăţenii, spijinindu-i cu informaţii utile în rezolvarea aspectelor semnalate, conform prevederilor legale;
28.Desfăşoară activitatea de secretariat din cadrul Direcției Poliţiei Locale.

Menționăm că anunțul de concurs se publică pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, www.primariavl.ro, la secțiunea Concursuri și examene și la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea din str. G-ral Praporgescu nr. 14, în data de 29 august 2019.

Coordonate de contact:
Adresa de corespondență: str. G-ral Praporgescu nr.14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.
Telefon: 0250736080 Biroul Resurse Umane sau 0250731016 interior 116.
Fax: 0250731843, Email secretar comisie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea din str. G-ral Praporgescu nr. 14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, de la secretarul comisiei de concurs, doamna Magdalena ANGHEL, șef birou -   Biroul Resurse Umane.

 

Rezultate Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  Pentru funcţia publică de execuţie vacantă - inspector, clasa I, grad profesional debutant, Biroul Resurse Umane - Direcţia Resurse

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  DRĂGHICI MARIA-FLORENTINA

  ADMIS

  -

  2

  FIȘCĂLEANU ELENA-IULIANA

  ADMIS

  -

  3

  VLĂSCEANU VASILE-BOGDAN

  ADMIS

  -

  Pentru funcţia publică de execuţie vacantă - inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Evidență Procese Verbale, Registratură și Gestiune - Direcţia Poliției Locale

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  BARCAN IRINA-GABRIELA

  ADMIS

  -

  2

  BULACU ELEONORA-GABRIELA

  ADMIS

  -

  3

  CONSTANTINESCU IONELA

  ADMIS

  -

  4

  CREANGĂ-TÂNCĂ ELENA-DIANA

  ADMIS

  -

  5

  CRISTESCU

  FLORIN-DORU-NARCIS

  ADMIS

  -

  6

  DUMITRAȘCU CLARA-MIHAELA

  ADMIS

  -

  7

  ENCIU GAVRIL

  ADMIS

  -

  8

  MIHAI ELENA-RAMONA

  ADMIS

  -

  9

  ROTARU ANA-MIHAELA

  ADMIS

  -

  10

  ROTARU DUMITRU

  ADMIS

  -

  11

  STANCU CRISTINA-ALEXANDRA

  ADMIS

  -

  12

  ȘUȚĂ ION

  ADMIS

  -

  • Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 02 octombrie 2019, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.
  • Candidații nemulțumiți pot face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul primăriei.
  • Afişat astăzi 24.09.2019, ora 1200 .
 • Rezultate probă scrisă/practică:

  Pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Biroul Resurse Umane - Direcţia Resurse Umane

   

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Rezultat probă scrisă

  Observații

  1

  DRĂGHICI MARIA-FLORENTINA

  17,50

  RESPINS

  -

  2

  FIȘCĂLEANU ELENA-IULIANA

  86,50

  ADMIS

  -

  3

  VLĂSCEANU VASILE-BOGDAN

  40,00

  RESPINS

  -

  Pentru funcţia publică de execuţie vacantă - inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Evidență Procese Verbale, Registratură și Gestiune - Direcţia Poliției Locale

   

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Rezultat probă scrisă

  Observații

  1

  BARCAN IRINA-GABRIELA

  50,50

  ADMIS

  -

  2

  BULACU ELEONORA-GABRIELA

  -

  ABSENT

  -

  3

  CONSTANTINESCU IONELA

  67,00

  ADMIS

  -

  4

  CREANGĂ-TÂNCĂ ELENA-DIANA

  -

  ABSENT

  -

  5

  CRISTESCU

  FLORIN-DORU-NARCIS

  46,25

  RESPINS

  -

  6

  DUMITRAȘCU CLARA-MIHAELA

  20,75

  RESPINS

   

  7

  ENCIU GAVRIL

  -

  ABSENT

   

  8

  MIHAI ELENA-RAMONA

  -

  ABSENT

   

  9

  ROTARU ANA-MIHAELA

  78,00

  ADMIS

   

  10

  ROTARU DUMITRU

  40,75

  RESPINS

   

  11

  STANCU CRISTINA-ALEXANDRA

  57,75

  ADMIS

   

  12

  ȘUȚĂ ION

  22,00

  RESPINS

   
  • Candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la proba scrisă se vor prezenta la proba INTERVIU care va avea loc în data de 08.10.2019 , ora 1300, la sediul primăriei.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul primăriei.

  Afișat astăzi 03.10.2019  ora 1345

 • Contestatii rezultate probă scrisă/practică:

  Cu privire la contestaţia nr. 39874/03.10.2019 depusă de domnișoara Barcan Irina-Gabriela, canditată la concursul de recrutare, organizat în data de 02.10.2019-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Evidență Procese Verbale, Registratură și Gestiune - Direcţia Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (18) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respinge contestaţia formulată de către domnișoara Barcan Irina-Gabriela.

   Afisat astăzi 07.10.2019, ora 1300.

 • Rezultate probă interviu:

  Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modifăcările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

  Pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Biroul Resurse Umane - Direcţia Resurse Umane

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba interviu

  Rezultatul obținut la proba interviu

  1

  DRĂGHICI MARIA-FLORENTINA

  -

  NU ESTE CAZUL

  2

  FIȘCĂLEANU ELENA-IULIANA

  94,00

  ADMIS

  3

  VLĂSCEANU VASILE-BOGDAN

  -

  NU ESTE CAZUL

  Pentru funcţia publică de execuţie vacantă - inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Evidență Procese Verbale, Registratură și Gestiune - Direcţia Poliției Locale

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba interviu

  Rezultatul obținut la proba interviu

  1

  BARCAN IRINA-GABRIELA

  90,00

  ADMIS

  2

  CONSTANTINESCU IONELA

  91,00

  ADMIS

  3

  CRISTESCU

  FLORIN-DORU-NARCIS

  -

  NU ESTE CAZUL

  4

  DUMITRAȘCU CLARA-MIHAELA

  -

  NU ESTE CAZUL

  5

  ROTARU ANA-MIHAELA

  94,00

  ADMIS

  6

  ROTARU DUMITRU

  -

  NU ESTE CAZUL

  7

  STANCU CRISTINA-ALEXANDRA

  82,00

  ADMIS

  8

  ȘUȚĂ ION

  -

  NU ESTE CAZUL

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008, care se depune la sediul primăriei.

  Afisat astăzi 08.10.2019, ora 1550 .

 • Rezultatul final:

  Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Biroul Resurse Umane, Direcția Resurse Umane

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

  candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  FIȘCĂLEANU ELENA-IULIANA

  86,50

  94,00

  180,50

  ADMIS

  2.

  VLĂSCEANU VASILE-BOGDAN

  40,00

  -

  -

  RESPINS

  3.

  DRĂGHICI MARIA-FLORENTINA

  17,50

  -

  -

  RESPINS

  Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Evidență Procese Verbale, Registratură și Gestiune, Direcţia Poliției Locale

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

  candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  ROTARU ANA-MIHAELA

  78,00

  94,00

  172,00

  ADMIS

  2.

  CONSTANTINESCU IONELA

  67,00

  91,00

  158,00

  RESPINS

  3.

  BARCAN IRINA-GABRIELA

  50,50

  90,00

  140,00

  RESPINS

  4.

  STANCU CRISTINA-ALEXANDRA

  57,75

  82,00

  139,75

  RESPINS

  5.

  CRISTESCU

  FLORIN-DORU-NARCIS

  46,25

  -

  -

  RESPINS

  6.

  ROTARU DUMITRU

  40,75

  -

  -

  RESPINS

  7.

  ȘUȚĂ ION

  22,00

  -

  -

  RESPINS

  8.

  DUMITRAȘCU CLARA-MIHAELA

  20,75

  -

  -

  RESPINS

  9.

  BULACU ELEONORA-GABRIELA

  -

  -

  -

  RESPINS

  10.

  CREANGĂ-TÂNCĂ

  ELENA-DIANA

  -

  -

  -

  RESPINS

  11.

  ENCIU GAVRIL

  -

  -

  -

  RESPINS

  12.

  MIHAI ELENA-RAMONA

  -

  -

  -

  RESPINS

              Afişat astăzi 10.10.2019, ora 1100