Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Anunț concurs de recrutare funcție publică de conducere Direcția Economico-Financiară, organizat în data de 30.09.2019

Publicat Joi, 29 August 2019 09:07
Ultima modificare facută Marți, 01 Octombrie 2019 16:12

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA                                               
DIRECŢIA RESURSE UMANE                 
Nr.33419/20.08.2019                               


ANUNȚ

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu sediul în str. G-ral Praporgescu nr. 14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, în temeiul art. 618 alin. (3) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea:
- Director executiv, gradul II  –  Direcţia Economico-Financiară;
 Desfășurarea concursului:
• Proba scrisă – 30.09.2019, ora 1000;
• Interviul – data și ora vor fi comunicate ulterior.
Locul de desfășurare: sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în str. G-ral   Praporgescu nr. 14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data apariției anunțului pe pagina de internet a instituției noastre și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în intervalul 29 august 2019 – 17 septembrie 2019 la Biroul  Resurse Umane, din sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea , str. G-ral Praporgescu nr. 14, de luni până joi între orele 8.00 -16.30, iar vineri între orele 8.00 - 14.00.
 Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 18.09.2019-24.09.2019 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet www.primariavl.ro, la secțiunea Concursuri și examene.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile  prevăzute  de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ.
Dosarul de înscriere, depus de către fiecare candidat la concursul de recrutare, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet www.primariavl.ro, la secțiunea Concursuri și examene, în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului organizat în data de 30.09.2019, precum și la sediul primăriei, în format letric, la Biroul Resurse Umane);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (adeverință vechime model anexat conform anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008);
Adeverințele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documentele originale și se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
• Condiții de participare pentru funcția publică de conducere de Director executiv, gradul II  – Direcţia Economico Financiară din aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea:
Condiții de studii: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
                                - absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Condiţii de vechime: 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.  

Bibliografie concurs pentru funcția publică de conducere -  Director executiv, gradul II  – Direcţia Economico Financiară:

• O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: PARTEA I, TITLUL V Autoritățile administrației publice locale; PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
• Constituția României;
•  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
•  Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•  Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal –Tiltul IX – Impozite și taxe locale, cu modificările și completările ulterioare;
•  Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi                                                                                                completările ulterioare;
•  H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal –Tiltul IX – Impozite și taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor  privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu modificările ți completările ulterioare;
•  Ordinul nr.1792/2002  pentru aprobarea Normelor  metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și platacheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale  cu modificările şi completările ulterioare;
•  Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu   modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările și completările ulterioare;
• Ordinul nr.1917/2005  pentru aprobarea Normelor  metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
• Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de conducere  de
Director executiv, gradul II  – Direcţia Economico Financiară:
• organizează și răspunde pentru activitatea de ansamblu a direcției și coordonează direct      activitatea structurilor funcționale din subordine conform organigramei;
• urmărește aducerea la îndeplinire a prevederilor legale, de către compartimentele funcționale;
• stabiliește si aplică măsurile necesare pentru buna organizare a activității privind contabilitatea proprie;
• urmarește conducerea evidenței operative privind execuția de casa a bugetului local și participă la fundamentarea bugetului local:
• asigură și răspunde de respectarea cadrului legal cu privire la evidența și inventarierea bunurilor materiale și bănești ;
• urmărește întocmirea la termen și cu respectarea cadrului legal a raportărilor contabile;
• ia măsuri pentru organizarea, raționalizarea și simplificarea muncii compartimentelor funcționale, prin generalizarea utilizării tehnicii de calcul în toate fluxurile informaționale privind evidența contribuabililor, încasarea veniturilor și contabilitatea entității:
• asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalual direcției;
• stabiliește, în condițiile legii, răspunderea materială în sarcina personalului din subordine și face propuneri pentru recuperarea de la cei vinovați a pagubelor, pe care le prezintă Primarului spre a dispune ;
• asigură adoptarea măsurilor pentru aplicarea strictă a normelor privind întocmirea, manipularea , circulația și păstrarea documentelor;
• asigură aducerea la îndeplinire a dspozițiilor primite și a celor hotărâte de consiliul local în legatură cu activitatea specifică a direcției;
• organizează și răspunde de asigurarea tuturor condițiilor privind păstrarea în condiții de securitatea a valorilor manipulate în cadrul direcției;
• răspunde de confidenţialitatea informaţiilor gestionate;
•  coordonează implementarea,menținerea și îmbunatățirea sistemului de management integrat calitate, mediu- sănătate și securitate ocupațională, securitatea informației în domeniul de activitate de care răspund;
• asigură condițiile necesare pentru implementarea programelor de management de calitate, mediu-sănătate și securitate ocupațională, securitatea informației;
• monitorizează realizarea programelor de management de calitate, mediu-sănătate și securitate ocupațională, securitatea informației, precum și a acțiunilor corective, preventive și de îmbunătățire a sistemului de management integrat(SMI);
• respectă programul de lucru, discplina în muncă şi asigură un climat propice bunei desfăşurări a activităţii;
Menționăm că anunțul de concurs se publică pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, www.primariavl.ro, la secțiunea Concursuri și examene și la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea din str. G-ral Praporgescu nr. 14, în data de 29 august 2019.

Coordonate de contact:
Adresa de corespondență: str. G-ral Praporgescu nr.14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.
Telefon: 0250736080 Biroul Resurse Umane sau 0250731016 interior 116;
Fax: 0250731843, Email secretar comisie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea din str. G-ral Praporgescu nr. 14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, de la secretarul comisiei de concurs, doamna Maria Denisa IRIȚOIU, inspector - Biroul Resurse Umane.

Rezultate Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de director executiv, gradul II - Direcţia Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  COLȚOȘ ELENA NARCISA

  ADMIS

  -

  • Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 30 septembrie 2019, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, la sediul primăriei.

  Afişat astăzi 19 septembrie 2019, ora 1600

 • Rezultate probă scrisă/practică:

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de director executiv, gradul II - Direcţia Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

   

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Rezultat proba scrisă

  Observații

  1

  COLȚOȘ ELENA NARCISA

  89,6

  ADMIS

  -

             

  • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul primăriei.

  Afișat azi 30.09.2019 ora 1330

 • Rezultate probă interviu:

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de director executiv, gradul II - Direcţia Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba interviu

  Rezultat proba interviu

  Observații

  1

  COLȚOȘ ELENA NARCISA

  94,8

  ADMIS

  -

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul primăriei.

  Afisat azi 30.09.2019, ora 1615.

 • Rezultatul final:

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de director executiv, gradul II - Direcţia Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

  candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  COLȚOȘ ELENA NARCISA

  89,6

  94,8

  184,4

  ADMIS

   

  Afişat astăzi 01.10.2019, ora 1600