Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Anunț concurs 3 funcții publice de conducere Direcția Poliției Locale 26.09.2019

Publicat Luni, 26 August 2019 09:05
Ultima modificare facută Marți, 01 Octombrie 2019 14:35

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA
DIRECŢIA RESURSE UMANE
Nr. 33281/20.08.2019

ANUNȚ

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu sediul în str. G-ral Praporgescu nr. 14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, în temeiul art. 618 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea:
- Șef serviciu, gradul II – Serviciul Control - Direcţia Poliției Locale;
- Șef serviciu, gradul II – Serviciul Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră - Direcţia Poliției Locale;
- Șef serviciu, gradul II – Serviciul Ordine Publică - Direcţia Poliției Locale.
Desfășurarea concursului:
• Proba scrisă – 26.09.2019, ora 1000;
• Interviul – data și ora vor fi comunicate ulterior.
Locul de desfășurare: sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în str. G-ral Praporgescu nr. 14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data apariției anunțului pe pagina de internet a instituției noastre și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în intervalul 26.08.2019-16.09.2019.
Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 17.09.2019-23.09.2019 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet www.primariavl.ro, la secțiunea Concursuri și examene.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Dosarul de înscriere, depus de către fiecare candidat la concursul de recrutare, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet www.primariavl.ro, la secțiunea Concursuri și examene, în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului organizat în data de 26.09.2019, precum și la sediul primăriei, în format letric, la Biroul Resurse Umane);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (adeverință vechime model anexat conform anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008);
Adeverințele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documentele originale și se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
• Condiții de participare pentru funcția publică de conducere de Șef serviciu, gradul II – Serviciul Control - Direcţia Poliției Locale din aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea:
Condiții de studii: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
- absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Condiţii de vechime: 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Bibliografie concurs pentru funcția publică de conducere - Șef serviciu, gradul II – Serviciul Control - Direcţia Poliției Locale:
1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: PARTEA I, TITLUL V Autoritățile administrației publice locale; PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
4. Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
5. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
7. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
13. H.C.L. nr. 10/2014 privind modificarea “Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public şi privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la reţelele edilitare”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 309/2013;
14. H.C.L. nr. 50/2006 privind aprobarea " Normelor de salubrizare ale municipiului Râmnicu Vâlcea".
Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de conducere de
Șef serviciu, gradul II – Serviciul Control - Direcţia Poliției Locale:
1. Organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului Serviciului Control cu atribuţii în verificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii, verificarea normelor legale privind afişajul stradal, verificarea activităţii comerciale, verificarea şi asigurarea respectării legii în domeniul protecţiei mediului, conform atribuţiilor prevăzute de lege, precum şi verificarea respectării de către toţi cetăţenii a obligaţiilor privind întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor, împrejmuirilor acestora, arterelor de circulaţie, a locurilor publice prevăzute de hotarârile Consiliului Local;
2. Asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul serviciului a prevederilor legale ce reglementează activitatea serviciului;
3. Asigură pregătirea de specialitate a personalului serviciului, în conformitate cu tematica stabilită;
4. Asigură şi răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea serviciului;
5. Asigură şi gestionează circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
6. Informează de îndată conducerea Direcţiei Poliţiei Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea serviciului şi ţine evidenţa acestora;
7. Analizează lunar activitatea personalului serviciului;
8. Desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
9. Întocmeşte ori de câte ori este nevoie note de activitate ale personalului serviciului şi le prezintă directorului executiv al Direcţiei Poliţiei Locale şi Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
10. Ține evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de către personalul serviciului;
11. Colaborează cu celelalte structuri din instituţie sau cu structuri similare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice sau cu alte persoane juridice ori cu persoane fizice pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale serviciului;
12. Întocmeşte rapoartele anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie din subordine;
13. Controlează punerea în aplicare de către personalul serviciului atât a dispoziţiilor Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, cât şi a actelor normative emise de Consilul Local al municipiului, Guvernul României şi Parlamentul României, care prevăd atribuţii şi competenţe în domeniile de activitate ale Serviciului Control;
14. Respectă cu stricteţe O.U.G. 195/1992 privind circulaţia autovehiculelor pe drumuriel publice atunci când foloseşte un autoturism de serviciu;
15. Păstrează secretul şi confidenţialitatea informaţiei;
16. Răspunde şi urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin R.I., R.O.F., H.C.L., dispoziţii ale Primarului, sarcini transmise de viceprimari şi secretarul municipiului;
17. Răspunde de prezenţa la serviciu a personalului din subordine, de respectarea disciplinei;
18. Manifestă decenţă în ţinută şi comportament;
19. Prezintă în scris conducerii Primăriei săptămânal sau de câte ori se solicită, programul de activitate realizat, constatările privind rezolvarea problemelor semnalate, activităţi de realizat;
20. Alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului.

• Condiții de participare pentru funcția publică de conducere de Șef serviciu, gradul II – Serviciul Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră - Direcţia Poliției Locale aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea:
Condiții de studii: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Condiţii de vechime: 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Bibliografie concurs pentru funcția publică de conducere de Șef serviciu, gradul II – Serviciul Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră - Direcţia Poliției Locale:
1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: PARTEA I, TITLUL V Autoritățile administrației publice locale; PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
4. Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
5. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
7. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările ulterioare;
8. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii si liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 60/1991, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Ordin M.A.I. nr. 128/2011 pentru organizarea activităților privind accesul poliției locale la baza de date ale Ministerului Administrației și Internelor;
13. Legea nr. 38/2003, republicată, privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Hotărârea Guvernului nr. 147/1992, republicată, privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de conducere de
Șef serviciu, gradul II – Serviciul Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră - Direcţia Poliției Locale:
1. Organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine privind asigurarea supravegherii sistemului de monitorizare implementat la nivelul municipiului Rm. Vâlcea pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice, a vieţii şi integrităţii persoanelor, fluidizării traficului rutier, precum şi intervenţia la evenimentele semnalate, având următoarele atribuţii specifice:
2. Organizează, conduce, coordonează şi evaluează activităţiile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, întocmeşte planurile comune de acţiune cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române;
3. Întocmeşte planul de pregătire profesională a personalului, coordonează activitatea de elaborare a temelor, urmăreşte modul de desfăşurare a pregătirii şi ţine evidenţa rezultatelor obţinute;
4. Asigură cunoaşterea armamentului din dotare, condiţiile de păstrare şi întreţinere a acestuia şi instruieşte personalul dotat cu armament cu privire la modul de folosire;
5. Sesizează de îndată Directorului Executiv şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vâlcea despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare, potrivit prevederilor legale;
6. Asigură întocmirea zilnică a raportului sinteză cu principalele evenimente şi o prezintă Directorului Executiv;
7. Asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de asigurare a ordinii şi siguranţei publice, regulile de convieţuire socială, integritatea corporală a persoanelor, regulile privind fluidizarea traficului rutier;
8. Conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
9. Stabileşte reguli cu privire la predarea-primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi când nu se află asupra personalului;
10. Informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitate şi ţine evidenta acestora;
11. Analizează lunar activitatea personalului din subordine;
12. Întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal din subordine să execute corespunzător sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau , după caz, sancţiuni corespunzătoare;
13. Respectă normele de securitate şi sănătate în muncă precum şi normele privind situaţiile de urgenţă potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca şi angajaţii din subordine să o facă;
14. Răspunde de întreţinerea, curăţenia şi folosirea autoturismelor pe care serviciul le are în folosinţă;
15. Planifică şi răspunde de tragerile cu armanentul din dotare;
16. Verifică consemnarea în documente de către operatorii dispeceri;
17. Ia măsuri privind limitarea accesului în incinta dispeceratului a persoanelor neautorizate;
18. Verifică exploatarea corectă a echipamentelor centrului de personal calificat;
19. Arhivează convorbirile operatorilor dispecerat, înregistrate pe o perioadă de 30 de zile;
20. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Consiliului Local sau Dispoziţii ale Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
21. Stabileşte, în colaborare cu şeful Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea din cadrul Poliţiei Române, itinerarele de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţă;
22. Asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competenţă, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu şeful Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea din cadrul Poliţiei Române;
23. Coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, conform solicitării, la acţiunile organizate de unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de către administratorul drumului public;
24. Propune şefului Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea din cadrul Poliţiei Române, în situaţii deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;
25. Asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;
26. Asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă şi periodic instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precădere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilă şi la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanţilor la trafic;
27. Ia măsuri pentru ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin poliţiştii locali din subordine, să poarte uniforma specifică cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;
28. Ține evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
29. Organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din subordine;
30. Colaborează cu celelalte structuri din instituţie sau cu structuri similare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice sau cu alte persoane juridice ori cu persoane fizice pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale serviciului;
31. Întocmeşte rapoartele anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie din subordine;
32. Controlează punerea în aplicare de către personalul serviciului atât a dispoziţiilor Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, cât şi a actelor normative emise de Consilul Local al municipiului, Guvernul României şi Parlamentul României, care prevăd atribuţii şi competenţe în domeniile de activitate ale Serviciului Fluidizare Trafic şi siguranță rutieră;
33. Respectă cu stricteţe O.U.G. 195/1992 privind circulaţia autovehiculelor pe drumuriel publice atunci când foloseşte un autoturism de serviciu;
34. Păstrează secretul şi confidenţialitatea informaţiei;
35. Răspunde şi urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin R.I., R.O.F., H.C.L., dispoziţii ale Primarului, sarcini transmise de viceprimari şi secretarul municipiului;
36. Răspunde de prezenţa la serviciu a personalului din subordine, de respectarea disciplinei;
37. Manifestă decenţă în ţinută şi comportament;
38. Prezintă în scris conducerii Primăriei săptămânal sau de câte ori se solicită, programul de activitate realizat, constatările privind rezolvarea problemelor semnalate, activităţi de realizat.

• Condiții de participare pentru funcția publică de conducere de Șef serviciu, gradul II – Serviciul Ordine Publică - Direcţia Poliției Locale din aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea:
Condiții de studii: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Condiţii de vechime: 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Bibliografie concurs pentru funcția publică de conducere - Șef serviciu, gradul II – Serviciul Ordine Publică - Direcţia Poliției Locale:
1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: PARTEA I, TITLUL V Autoritățile administrației publice locale; PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
4. Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
5. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
7. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
13. H.C.L. nr.10/2014 privind modificarea “Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public şi privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la reţelele edilitare”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 309/2013;
14. H.C.L. nr. 50/2006 privind aprobarea " Normelor de salubrizare ale municipiului Râmnicu Vâlcea".
Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de conducere de
Șef serviciu, gradul II – Serviciul Ordine Publică - Direcţia Poliției Locale:
1. Organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine privind asigurarea ordinii şi siguranţei publice, a vieţii şi integrităţii persoanelor;
2. Organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine privind asigurarea ordinii şi siguranţei publice, a vieţii şi integrităţii persoanelor;
3. Organizează, conduce, coordonează şi evaluează activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice în sistem integrat prin întocmirea planurilor comune de acţiune cu structurile teritoriale ale Poliţiei şi Jandarmeriei Române;
4. Întocmeşte planul de pregătire profesională a personalului, coordonează activitatea de elaborare a temelor, urmăreşte modul de desfăşurare a pregătirii şi ţine evidenţa rezultatelor obţinute;
5. Asigură cunoaşterea armamentului din dotare, condiţiile de păstrare şi întreţinere a acestuia şi instruieşte personalul dotat cu armament cu privire la modul de folosire;
6. Sesizează de îndată şefii ierarhici şi structurile Inspectoratului Judeţean de Poliţie Rm.Vâlcea, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare, potrivit prevederilor legale;
7. Asigură întocmirea zilnică a raportului sinteză cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale şi adjunctului acestuia;
8. Asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de asigurare a ordinii şi siguranţei publice, regulile de convieţuire socială, integritatea corporală a persoanelor şi a normelor de protecţie a muncii;
9. Ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;
10. Conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
11. Stabileşte reguli cu privire la predarea-primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi când nu se afla asupra personalului;
12. Informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi apărare a ordinii publice şi ţine evidenta acestora;
13. Analizează lunar activitatea personalului din subordine;
14. Întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau sancţiuni corespunzătoare;
15. Respectă normele de securitate şi sănătate în muncă precum şi normele privind situaţiile de urgenţă potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca şi angajaţii din subordine să o facă;
16. Organizează serviciul poliţiştilor locali desemnaţi pentru supravegherea activităţilor corespunzătoare prestării muncii în folosul comunităţii efectuată de asistaţii social şi/sau de persoanele condamnate de instanţe de judecată să execute astfel de activităţi;
17. Îndeplineşte diverse activităţi administrative, ia măsuri pentru aplicarea prevederilor cuprinse în protocoalele de colaborare ale instituţiei;
18. Organizează echipajele de intervenţie şi ia măsuri de dispunere a acestora în locuri de unde să poată interveni, în timp optim, la oricare din obiectivele monitorizate;
19. Răspunde de întreținerea, curățenia și folosirea autoturismelor pe care serviciul le are în folosință;
20. Planifică și răspunde de tragerile cu armamentul din dotare;
21. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Consiliului Local sau Dispoziții ale Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
22. Controlează punerea în aplicare de către personalul serviciului atât a dispoziţiilor Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, cât şi a actelor normative emise de Consilul Local al municipiului, Guvernul României şi Parlamentul României, care prevăd atribuţii şi competenţe în domeniile de activitate ale Serviciului Ordine Publică;
23. Respectă cu stricteţe O.U.G. 195/1992 privind circulaţia autovehiculelor pe drumuriel publice atunci când foloseşte un autoturism de serviciu;
24. Păstrează secretul şi confidenţialitatea informaţiei;
25. Răspunde şi urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin R.I., R.O.F., H.C.L., dispoziţii ale Primarului, sarcini transmise de viceprimari şi secretarul municipiului;
26. Răspunde de prezenţa la serviciu a personalului din subordine, de respectarea disciplinei;
27. Manifestă decenţă în ţinută şi comportament;
28. Prezintă în scris conducerii Primăriei săptămânal sau de câte ori se solicită, programul de activitate realizat, constatările privind rezolvarea problemelor semnalate, activităţi de realizat.

Menționăm că anunțul de concurs se publică pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, www.primariavl.ro, la secțiunea Concursuri și examene și la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea din str. G-ral Praporgescu nr. 14, în data de 26 august 2019.

Coordonate de contact:
Adresa de corespondență: str. G-ral Praporgescu nr.14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.
Telefon: 0250736080 Biroul Resurse Umane sau 0250731016.
Fax: 0250731843, Email secretar comisie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea din str. G-ral Praporgescu nr. 14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, de la secretarul comisiei de concurs, doamna Elena Iuliana FIȘCĂLEANU, referent în cadrul Biroului Resurse Umane.

Rezultate Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

   

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II – Serviciul Control, Direcția Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  OLARU DANIELA

  ADMIS

  -

  2

  GEORGESCU ELENA ISABELLA

  ADMIS

  -

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II - Serviciul Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră, Direcția Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  NEGHINĂ MIRESCU LILIANA

  ADMIS

  -

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II - Serviciul Ordine Publică, Direcția Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  UNGUREANU  IULIAN  DANIEL

  ADMIS

  -

  • Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 26 septembrie 2019, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, la sediul primăriei.
  • Afişat astăzi 18 septembrie 2019, ora 1630.
 • Rezultate probă scrisă/practică:

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II – Serviciul Control, Direcția Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Rezultat proba scrisă

  Observații

  1

  GEORGESCU ELENA ISABELLA

  82,00

  ADMIS

  -

  2

  OLARU DANIELA

  33,00

  RESPINS

  -

             

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II - Serviciul Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră, Direcția Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Rezultat proba scrisă

  Observații

  1

  NEGHINĂ MIRESCU LILIANA

  76,00

  ADMIS

  -

   

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II - Serviciul Ordine Publică, Direcția Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Rezultat proba scrisă

  Observații

  1

  UNGUREANU  IULIAN  DANIEL

  87,00

  ADMIS

  -

  • Candidaţii care au obţinut minimum 70 puncte la proba scrisă se vor prezenta la proba INTERVIU care va avea loc în data de 30.09.2019, ora 1300, la sediul primăriei.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul primăriei.

  Afișat azi 26.09.2019 ora 1530

 • Rezultate probă interviu:

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II  – Serviciul Control - Direcţia Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba interviu

  Rezultat proba interviu

  Observații

  1

  GEORGESCU ELENA ISABELLA

  85,00

  ADMIS

  -

  2

  OLARU DANIELA

  -

  Nu este cazul

  -

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II - Serviciul Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră, Direcția Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba interviu

  Rezultat proba interviu

  Observații

  1.

  NEGHINĂ MIRESCU  LILIANA

  80,00

  ADMIS

  -

   

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II - Serviciul Ordine Publică, Direcția Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba interviu

  Rezultat proba interviu

  Observații

  1.

  UNGUREANU  IULIAN DANIEL

  89,00

  ADMIS

  -

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul primăriei.

  Afișat azi 30.09.2019, ora 14.30

 • Rezultatul final:

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II – Serviciul Control,  Direcţia Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  GEORGESCU ELENA ISABELLA

  82,00

  85,00

  167,00

  ADMIS

  2.

  OLARU DANIELA

  33,00

  -

  -

  RESPINS

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II – Serviciul Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră, Direcţia Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  NEGHINĂ MIRESCU LILIANA

  76,00

  80,00

  156,00

  ADMIS

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II – Serviciul Ordine Publică, Direcţia Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  UNGUREANU  IULIAN  DANIEL

  87,00

  89,00

  176,00

  ADMIS

   

  Afişat astăzi 01.10.2019, ora 1430