Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Concurs de ocupare a posturilor vacante

Luni, 13 August 2018 16:29

PRIMARIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA
DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC
NR. 8865/07.08.2018 APROB, DIRECTOR
Ing FLOAREA DUMITRU

ANUNȚ

Direcția Administrării Domeniului Public organizează în data de 27.08.2018, ora 10, concurs de ocupare a următoarelor posturi vacante :

 • Compartiment Adăpost Câini Fără Stăpân:
  • muncitor necalificat(prinzător câini):
  • tr.I – 2 posturi (perioada determinată - barbați))
  • tr.I – 2 posturi (perioada nededeterminată - bărbați)
 • Serviciul Reparatii, Intretinere Strazi:
  • tr. III – 1 post ( perioada determinata)tr.I – 1 post ( perioada nedeterminata)

În vederea participării la concurs candidații vor depune la sediul D.A.D.P, până pe data de 27.08.2018, ora 14,00, dosarul care va conține
în mod obligatoriu următoarele acte:

a. cerere de înscriere;
1- copia actului de identitate ;
2- copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;
3- copia Carnetului de Muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă în specialitatea studiilor necesare ocupării postului ;
4- cazier judiciar ;
5- adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;
6- repartiție șomaj ;
8- curriculum vitae.
Copiile actelor se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei - Compartimentul Resurse Umane, la sediul D.A.D.P.

A. Condiții de desfășurare a concursului :

a. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere : 27.08.2018, ora 14.
b. Dosarele se depun la sediul Direcției Administrării Domeniului Public.
c. Proba practică are loc în data de 04.09.2018, ora 10, la sediul Direcției Administrării Domeniului Public.
d. Rezultatele probei practice se comunică în data de 04.09.2018, ora 14.
e. Interviul se susține în data de 07.09.2018, ora 10, la sediul Direcției Administrării Domeniului Public.
f. Rezultatele probei interviu se comunică în data de 07.09.2018, ora 13.
g.Rezultatele finale se comunică în data de 11.09.2018, ora 10.

B. Condiţii generale de participare la concurs conform H.G. nr. 286/2011:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

C.Condițiile specifice de participare la concurs:

1.Muncitor necalificat
- Nivel studii – generale + scoala profesionala

D. Bibliografie :

- nu este cazul

Relații suplimentare la Compartimentul Resurse Umane - D.A.D.P. Rm Vîlcea.
TELEFON 0250 / 734271.

COMP. RESURSE UMANE,
GOGHIU DANIELA

ANUNȚ

Direcția Administrării Dmeniului Public Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea postului contractual pe perioadă nedeterminată de:

-Contabil șef gradul II din cadru Direcției Administrării Domeniului Public - 1 post.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) repartiție șomaj;

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere se vor depune la Registratura Direcției Administrării Domeniului Public Râmnicu Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. Eroilor nr. 5, Bl. A17, Parter, ultima zi de depunere fiind 29 august 2018, ora 14,00.

Condiţii generale de participare la concurs conform H.G. nr. 286/2011:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs :

 • Condiţii de studii: - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul - științe economice, specializarea: contabilitate și informatică de gestiune/management financiar contabil;
 • Absolvent de masterat/studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcției de conducere;
 • Condiţii de vechime: - minim 10 ani funcții de conducere, în specialitatea studiilor.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul va avea loc la sediul Direcției Administrării Domenilui Public Râmnicu Vâlcea din str.Eroilor nr.5, bl.A17, Parter.
-proba scrisă va avea loc în data de 10 septembrie 2018 ora 1000.
-proba interviul va avea loc în data de 14 septembrie 2018 ora 1000.

 

Bibliografie :

1.Lege nr.215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2.Lege nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice,
3.Lege nr.53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) (Codul muncii*), cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
4.Lege 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
5.Lege nr. 227 din 8 septembrie 2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
6.Hotărâre nr. 1 din 6 ianuarie 2016 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
7.Lege nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
8.Legea nr.98/2016privind achizițile publice;
9.Hotărâre nr.325/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr.98/2016;
10.Ordin nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
11.Ordin nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
12.Ordin nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu*), cu modificările și completările ulterioare;
13.ORDIN nr. 720 din 22 mai 2014 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;
14.Lege nr. 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
15.Ordin nr.1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestora.
16.Ordin nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug.
17.Legea nr.500/2002(actualizată) privind finanțele publice.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

-13.08.2018 - afişare anunţ concurs;
-29.08.2018 - ora 14,00 , data şi ora limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
-30.08.2018 - selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor;
-31.08.2018 - depunere contestaţii selecţie dosare;
-03.05.2018 - soluţionare contestaţii selecţie dosare;
-10.09.2018 – ora 10,00 proba scrisă;
-11.09.2018 – ora 14,00 afişare rezultate proba scrisă;
-12.09.2018 - depunere contestaţii proba scrisă;
-13.09.2018 - soluţionare contestaţii proba scrisă;
-14.09.2018 – ora 10,00 proba interviu;
-14.09.2018- ora 13,30 afișare rezultate probă interviu
-17.09.2018- depunere contestaţii proba interviu;
-18.09.2018 - soluţionare contestaţii proba interviu;
-20.09.2018 - comunicare rezultate finale concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, tel. 0250734271.

Director ,
Ing.Floarea Dumitru

Comp.  Resurse Umane,
Neacșa C-tin

Anunț concurs promovare funcționari publici 12 septembrie 2018

Vineri, 10 August 2018 08:48

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 12 septembrie, ora 1000, se organizează examen de promovare în grad profesional de nivel superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Anunț suspendare concurs 07 august 2018

Vineri, 27 Iulie 2018 09:49

A N U N Ţ

Având în vedere adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 40351 conexat cu nr. 35279/2018 înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 27226/27.07.2018 în temeiul art. 73 alin (2) din H.G. nr. 611/2008 se suspendă organizarea concursului de recrutare din data de 07 august 2018 (proba scrisă)  pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea:

- referent, clasa III, grad profesional superior - Serviciul Juridic, Executări Silite - Direcția Economico-Financiară;

- inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Financiar, Contabilitate și Buget - Direcția Economico-Financiară;

Procedura de organizare a concursului va fi reluată în condițiile legii.

Anexăm prezentului anunț adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

ANUNT EXAMEN PROMOVARE-SERVICIUL PUBLIC CRESE

Miercuri, 25 Iulie 2018 08:09

Primăria Municipiului Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea organizează examen promovare, în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Serviciului Public Creșe, în data de 09 august 2018, ora 1000- proba scrisă.

ANUNŢ CONCURS - SPORT CLUB MUNICIPAL RÂMNICU VÂLCEA

Marți, 24 Iulie 2018 13:45

Conform Hotararii de Guvern nr.595 din 2 august 2018 privind stabilirea zilelor de 16 si 17 august 2018 ca zile libere, proba scrisa se va sustine in prima zi lucratoare, respectiv la data de 20 august 2018 ora 10:00.

Candidatii declarati ‘admis’ vor susţine proba scrisă în data de 20.08.2018, ora 1000, la sediul Sport Club Municipal Ramnicu Valcea din str. General Praporgescu, nr. 14 (Primaria Municipiului Ramnicu Valcea).

Calendarul de desfăşurare a concursului va fi urmatorul:

-10.08.2018 – depunere contestaţii selecţie dosare;

-13.08.2018 – soluţionare contestaţii selecţie dosare;

-20.08.2018 – proba scrisă - ora 1000;

-21.08.2018 – afişare rezultate proba scrisă;

-22.08.2018 – depunere contestaţii proba scrisă;

-23.08.2018 – soluţionare contestaţii proba scrisă;

-24.08.2018 – proba interviu - ora 1200;

-27.08.2018 – depunere contestaţii proba interviu;

-28.08.2018 – soluţionare contestaţii proba interviu;

-29.08.2018 – comunicare rezultate finale concurs.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, tel. 0250736080.

Page 1 of 28