Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

CODUL ETIC AL FURNIZORULUI DE SERVICII SOCIALE

CODUL ETIC AL FURNIZORULUI DE SERVICII SOCIALE
 

Art.1 Codul etic al furnizorului de servicii sociale reglementează normele de conduită profesională a angajaţilor Direcţiei de Protecţie Socială.

Art.2 Prezentul cod de conduită are la bază respectarea, de către personalul implicat în furnizarea serviciilor sociale, a următoarelor principii:

 • supremaţia Constituţiei şi a legilor ţării;
 • prioritatea interesului public în faţa interesului personal;
 • asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor, prin aplicarea aceluiaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 • profesionalismul, adică îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 • imparţialitatea şi independenţa, prin adoptarea unei atitudini obiective, neutre faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;
 • integritatea morală, fiind interzisă solicitarea sau acceptarea, de către persoanele implicate în furnizarea serviciilor sociale, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, a vreunui avantaj ori beneficiu în considerarea poziţiei pe care o deţin;
 • libertatea gândirii şi a exprimării, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 • cinstea şi corectitudinea în îndeplinirea atributiilor de serviciu;
 • furnizarea de servicii în beneficiul clienţilor prin asistarea persoanelor aflate în dificultate şi implicarea în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor sociale ale acestora;
 • respectarea şi promovarea demnităţii individului, a unicităţii şi valorii fiecărei persoane, fiind interzisă practicarea, tolerarea, facilitarea sau colaborarea la vreo formă de discriminare bazată pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, vârstă, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, sau statut.
 • respectarea şi promovarea dreptului clienţilor la autodeterminare prin asistarea acestora în eforturile lor de a-şi identifica şi clarifica scopurile, în vederea alegerii celei mai bune opţiuni.

Art.3 Personalul implicat în furnizarea serviciilor sociale are obligaţia de a  respecta următoarele standarde etice:

A. Responsabilităţi etice faţă de societate

 • promovează valorile sociale, economice, politice şi culturale care sunt compatibile cu principiile justitiei sociale;
 • pledează pentru schimbări care să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor sociale în vederea satisfacerii nevoilor umane de baza şi promovării justiţiei sociale;
 • actionează pentru a facilita accesul la servicii specifice şi posibilitatea de a alege pentru persoanele vulnerabile, dezavantajate sau aflate în dificultate;
 • facilitează şi informează publicul în legătură cu participarea la viaţa comunitară şi schimbările sociale care intervin;
 • asigură servicii profesionale în situaţii de urgenţă;
 • acţionează pentru a preveni şi elimina dominarea, exploatarea sau discriminarea unei persoane, grup, comunitate sau categorie socială pe baza etniei, originii naţionale, sexului sau orientării sexuale, vârstei, stării civile, convingerilor politice sau religioase, deficienţelor fizice/psihice sau altor asemenea criterii.

B. Responsabilităţi etice faţă de beneficiari

 • promovează bunăstarea clientului, interesele clientului fiind cele care primează;
 • nu decide în numele clientului, ci îl ajută pe acesta să-şi identifice şi să-şi dezvolte resursele în vederea alegerii celei mai bune opţiuni, acordând totodată atenţia necesară intereselor celorlalte părţi implicate;
 • furnizează servicii clienţilor numai în contextul unei relaţii profesionale bazate, atunci când este cazul, pe un contract scris şi/sau pe consimţământul clientului. În cazul în care clientul nu are capacitatea de a semna un contract, se va obţine permisiunea reprezentantului legal al acestuia (tutore, curator, etc.);
 • foloseşte un limbaj clar pentru a informa clienţii despre scopul, riscurile si limitele serviciilor, costurile legate de serviciul respectiv, alternativele existente, dreptul clientului de a refuza sau de a rezilia contractul cât şi  perioada pentru care se încheie contractul respectiv;
 • furnizează informaţii despre natura şi necesitatea serviciilor şi informează clientul cu privire la dreptul său de a refuza serviciul oferit (indiferent dacă serviciul a fost solicitat sau nu de către client);
 • solicită acordul scris al clientilor pentru orice înregistare audio si video, cât şi pentru prezenţa unei a treia persoane ca observator;
 • oferă servicii în concordanţă cu specificul cultural din care provine clientul, adaptându-se diversităţii culturale prin cunoaşterea, înţelegerea, acceptarea şi valorizarea modelelor culturale existente;
 • nu solicită informaţii despre viaţa privată a clientului decât în cazul în care acestea sunt relevante pentru intervenţie. Odată ce aceste informaţii au fost obţinute, se va păstra confidenţialitatea asupra lor, în anumite situatii, acestea putând fi dezvăluite, cu acordul clientului sau al reprezentantului legal al acestuia. Informaţiile confidenţiale pot fi dezvăluite fără acordul clienţilor în anumite situaţii de excepţie, cum ar fi: munca în echipa pluridisciplinară, când acest lucru este prevazut prin lege, când se pune în pericol viaţa clientului şi/sau a altor persoane, când se transferă cazul către alt asistent social. Clientul va fi informat în măsura posibilităţii despre încălcarea confidenţialităţii şi despre posibilele consecinţe. De asemenea, la începutul relaţiei profesionale şi de câte ori este necesar pe parcursul acesteia, se va discuta cu clienţii despre natura informaţiei confidenţiale şi circumstanţele în care aceasta poate fi încălcată. Atunci când sunt furnizate servicii de consiliere familiilor, cuplurilor sau grupurilor, trebuie să se obţină un consens privind dreptul fiecăruia la confidenţialitate şi obligaţia fiecăruia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor. Familia, cuplul sau membrii grupului cu care se lucrează vor fi informaţi despre faptul că nu se poate garanta păstrarea confidenţialităţii de către toate persoanele implicate. De asemenea, trebuie păstrată confidenţialitatea atunci când se prezintă un caz social în mass media, ca şi în timpul procedurilor legale, în măsura permisă de lege.
 • accesul la dosarele clienţilor şi transferul acestora se realizează astfel încât să se asigure protecţia informaţiilor confidenţiale. Accesul la dosarele clienţilor este permis profesioniştilor care lucrează în echipa pluridisciplinară, supervizorilor activităţii profesionale de asistenţă socială şi altor persoane autorizate în unele cazuri prevazute de lege. La cerere, clienţii au acces la informaţii din propriile dosare, în masura în care acestea servesc intereselor acestora şi nu prejudiciază alte persoane. La încheierea serviciilor, asistentul social are responsabilitatea de a arhiva dosarele clienţilor pentru a asigura accesul la informaţie în viitor şi protecţia informaţiilor confidenţiale;
 • foloseşte un limbaj adecvat şi respectuos faţă de client şi evită folosirea termenilor care pot aduce prejudicii persoanelor, grupurilor sau comunităţilor;
 • asigură continuitatea serviciilor în cazul în care acestea sunt întrerupte de factori cum ar fi: transfer, boală, indisponibilitate, etc. Relaţia profesională cu clientul şi serviciile oferite acestuia încetează atunci când acestea nu mai răspund nevoilor şi intereselor acestuia.

C. Responsabilităţile etice faţă de colegi

 • îşi tratează colegii cu respect şi evită aprecierile negative la adresa lor în prezenta clienţilor sau a altor profesionişti;
 • respectă confidenţialitatea informaţiilor împartăşite de colegi în cursul relatiilor profesionale ;
 • participă - în echipe multidisciplinare - la luarea deciziilor care vizează bunăstarea clientului, utilizând valorile profesiei şi experienţa profesională şi respectând obligaţiile etice şi profesionale ale echipei multidisciplinare ca întreg şi ale membrilor echipei. Solicită şi oferă consultanţă şi consiliere colegilor ori de câte ori este nevoie ;
 • disputele dintre colegi se rezolvă în interiorul echipei de catre cei implicaţi şi prin respectarea dreptului părţilor la opinie. În cazul prelungirii acestora se apelează la un mediator sau la supervizor. Disputa dintre angajator şi un alt coleg nu trebuie folosită pentru a obtine o pozitie sau un avantaj personal, disputele sau conflictele dintre colegi fiind rezolvate fără implicarea clientului ;
 • orientează clienţii către alte servicii atunci când problematica clientului depăşeşte competenţele sale profesionale, când nu a înregistrat progrese semnificative şi atunci când clientul are nevoie de servicii suplimentare sau specializate pe care el nu le poate oferi. Dacă se orientează clientul către alte servicii, se transmit către noul furnizor toate informaţiile necesare soluţionării cazului ;
 • actionează pentru a descuraja, preveni şi corecta comportamentul lipsit de etică, apărându-şi şi asistându-şi colegii acuzaţi pe nedrept de comportament lipsit de etică.

Art.4 Prezentul cod de conduită se completează cu prevederile Legii 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, Legii 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi cu cele ale Legii 466/2004 privind statutul asistentului social.

Citit de 5821 ori Ultima modificare facută Marți, 06 August 2019 11:02
Top