Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

ANUNT CONCURS

Publicat Marți, 21 Martie 2017 10:18
Citit de 886 ori

Poliţia Locală a Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs în data de 19 aprilie 2017, ora 1000 – proba scrisă, cu respectarea prevederilor H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificările şi completările ulterioare, a unui post vacant, personal contractual, pe perioadă nedeterminată:   

-ŞOFER I – Biroul Financiar, Contabilitate, Administrativ, SSM - 1 post;

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copia certificatului de naştere;

d)copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

e)copiile actelor care atestă pregătirea şi experienţa profesională;

f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

g)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i)curriculum vitae;

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Dosarul de concurs se depune la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr.94, ultima zi de depunere fiind 04 aprilie 2017, ora 1630.

 

Condiţii generale de participare la concurs conform H.G. nr. 286/2011:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Condiţii specifice de participare la concurs : 

 

Pentru postul de ŞOFER I – Biroul Financiar, Contabilitate, Administrativ, SSM

-Condiţii de studii: studii liceale, respective studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-Condiţii de vechime: minimum 5(cinci) ani vechime ca şofer;

-Posesor permis de conducere categoriile B, C, E;

 

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul va avea loc la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea din str.Calea lui Traian nr.94.

-selecţia dosarelor de concurs 05 – 06 aprilie 2017;

-proba scrisă în data de 19 aprilie 2017 ora 1000.

-proba interviu în data de 25 aprilie 2017 ora 1400.

 

Bibliografie:

 

Pentru postul de ŞOFER I – Biroul Financiar, Contabilitate, Administrativ, SSM

1.Legea nr. 155/2010- poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3.Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

            Cap. IV Obligaţia lucrătorilor

6.Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Cap. II Răspunderea disciplinară.

 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

-21.03.2017 - afişare anunţ concurs;

-04.04.2017 - ora 1630 , data şi ora limită pentru depunerea dosarelor de concurs;

-05-06.04.2017 - selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor;

-07.04.2017 - depunere contestaţii selecţie dosare;

-10.04.2017 - soluţionare contestaţii selecţie dosare;

-19.04.2017 - proba scrisă- ora 1000;

-20.04.2017 - afişare rezultate proba scrisă;

-21.04.2017 - depunere contestaţii proba scrisă;

-24.04.2017 - soluţionare contestaţii proba scrisă;

-25.04.2017 - proba interviu - ora 1400 ;

-26.04.2017 - depunere contestaţii proba interviu;

-27.04.2017 - soluţionare contestaţii proba interviu;

-28.04.2017 - comunicare rezultate finale concurs.       

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, tel. 0250711401, int.110.