Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Diaconu Liviu

Lista poate fi consultată în atașamentul acestui articol.

ANUNŢ

Având în vedere prevederile art.618 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.39 alin.(1^1) și alin.(2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ RM.VÂLCEA din cadrul Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea, cu sediul în Rm.Vâlcea, str. General Magheru nr.25, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, clasa I, gradul II, în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate, Salarizare.

Concursul se organizează la sediul Direcției de Asistență Socială Rm.Vâlcea din strada General Magheru nr.25, în data de 23 septembrie 2019, ora 1000 – proba scrisă.
Interviul se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, data și ora susținerii interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Condiții de participare la concurs :
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția literei e) respectiv apt din punct de vedere psihologic.
Condiții de studii :
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
• absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Condiții de vechime: minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 22.08.2019 – 10.09.2019, ora 1600 la sediul instituției și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din H.G. nr.611/2008;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copie a diplomei privind absolvirea studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, sau copie a diplomei echivalente conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
i) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;

Modelul adeverinței menționate la lt.f) se găsește în Anexa 2D din H.G. nr.611/2008.
Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în Hotărâre și din care să rezulte cel puțin următoarele informații : funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
Copiile de pe actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistență Socială Rm.Vâlcea, din strada General Magheru nr.25, sau la telefon/fax 0250/741088, persoană de contact – inspector Cristina Petrescu.

Atribuțiile postului:

1. Organizează, coordonează, îndrumă și răspunde pentru desfășurarea activității Serviciului Buget-Contabilitate, Salarizare;
2. Coordonează evidenţa financiar-contabilă a activităţii DAS;
3. Întocmeşte şi transmite ordonatorului principal de credite propunerile fundamentate pentru activitatea de elaborare a bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială Rm Vâlcea;
4. Întocmeşte detalierile la buget pentru capitolele, subcapitolele şi paragrafele bugetare;
5. Propune repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare anuale aprobate și întocmeşte şi transmite ordonatorului principal de credite virările de credite necesare;
6. Întocmeşte trimestrial şi anual bilanţul contabil privind activitatea proprie, precum şi alte rapoarte financiare privind activitatea proprie
7. Întocmeşte situaţiile lunare, trimestriale şi anuale şi situaţia lunară a cheltuielilor de personal şi o transmite ordonatorului principal;
8. Transmite lunar deschiderea de credite bugetare pentru fiecare tip de cheltuială şi o transmite ordonatorului principal;
9. Verifică la finele anului soldurile conturilor contabile şi închiderea acestora;
10. Organizează contabilitatea cantitativ-valorică în cadrul Directiei de Asistenţă Socială, potrivit dispoziţiilor legale şi asigură înregistrarea la zi a evidenţei acesteia;
11. Asigură o evidenţă financiară a contractelor pentru lucrări şi servicii;
12. Întreprinde măsuri pentru păstrarea patrimoniului DAS, recuperarea pagubelor şi a altor debite;
13. Realizează controlul preventiv pentru operaţiunile supuse controlului financiar preventiv din cadrul DAS Rm.Vâlcea;
14. Organizează comisiile pentru inventarierea anuala si ocazionala a mijloacelor materiale si banesti, conform prevederilor legale;
15. Verifică înregistrarea si evaluarea în evidența contabila a elementelor de patrimoniu, in conformitate cu reglementările legale in vigoare, specifice pe categorii de bunuri;
16. Prezintă şi furnizează relaţii privind documentele financiar-contabile şi alte situaţii organelor în drept, pentru verificare şi control;
17. Răspunde de utilizarea fondurilor băneşti, conform prevederilor bugetare;
18. Verifică condiţiile de acceptare a documentelor de plată;
19. Verifica înregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza intrărilor si ieşirilor din magazie, acestea purtând semnătură celor care le-au intocmit, aprobat si primit;
20. Efectuează zilnic controlul operaţiunilor de plaţi si incasari efectuate prin casierie;
21. Verifică existenţa disponibilului din cont înainte de fiecare plată;
22. Urmăreşte încadrarea plăţilor în prevederile bugetare şi efectuarea lor cu respectarea prevederilor legale şi a destinaţiilor aprobate;
23. Participă la întocmirea situațiilor privind salariile aparatului propriu și asistenților personali și asigură verificarea acestora;
24. Urmăreşte si răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor Consiliului Local, a dispoziţiilor primarului si a celorlalte acte normative in domeniul evidentei contabile;
25. Utilizează aplicaţia Forexebug, cu acces la aplicaţia control angajamente bugetare;
26. Verifică și participă la întocmirea diverselor declaraţii fiscale/nefiscale lunare, trimestriale și anuale (D112, D100, L153) și le depune în termenul stabilit de legislaţia în vigoare;
27. Operează în sistemul informatic PATRIMVEN, serviciu pus la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice în vederea verificării veniturilor și situației patrimoniale ale beneficiarilor de servicii și beneficii sociale;
28. Verifică modul de întocmire a caietelor de sarcini și referatelor de necesitate şi altor documentaţii necesare realizării achiziției de bunuri și servicii pentru instituție, inclusiv planulu anual de achiziții pentru DAS;
29. Urmăreşte permanent realizarea bugetului pentru activitatea proprie şi ia măsurile necesare pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare;
30. Întocmeşte şi urmăreşte execuţia bugetară privind activitatea proprie;
31. Întocmeşte lunar balanţa de verificare, analitică şi sintetică;
32. Asigură calculul şi virarea drepturilor băneşti ale angajaţilor permanenţi sau încadraţi pe perioadă determinată, cu regim normal de lucru sau cu timp parţial (aparat propriu și asistenți personali ai personali ai persoanelor cu handicap grav) şi a componentelor salariale: concedii de odihnă, medicale sau de alt tip, ordonanţări, ordine de plată, contribuţii, penalizări, reţineri, deduceri, impozitul lunar, etc.
33. Urmăreşte şi răspunde de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea în termenele legale şi conform prevederilor legale, a acţiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere;
34. Asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate ale serviciului, organizează şi urmăreşte documentarea de specialitate a personalului din subordine;
35. Repartizează salariaţilor subordonaţi, sarcinile şi corespondenţa;
36. Verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competenţelor stabilite, documentele întocmite de personalul din subordine;
37. Evaluează personalul din subordine ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale în materie;
38. Verifică personalul din subordine de ducerea la îndeplinire a atribuţiilor stabilite prin fişa postului;
39. Face propuneri pentru promovarea în grad profesional a personalului din subordine; urmăreşte perfecţionarea continuă a salariaţilor din subordine;
40. Asigură perfecţionarea continuă a pregătirii proprii, documentarea legislativă şi instruirea salariaţilor din subordine;
41. Răspunde de respectarea normelor de conduită şi deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu beneficiarii;
42. Întocmeşte fişele posturilor şi cele de evaluare individuală ale subordonaţilor, până la nivelul competenţelor lor;
43. Propune conducerii instituţiei, formele de perfecţionare profesională necesare bunei desfăşurări a activităţii;
44. Realizează instruirea din punct de vedere al securităţii muncii pentru personalul din subordine;
45. Păstrează confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor;
46. Respectă programul de lucru, disciplina în muncă şi un climat propice bunei desfăşurări a activităţii;
47. Are o atitudine şi un comportament adecvate în relaţiile de seviciu;
48. Manifestă decenţă în ţinută şi comportament, în relaţiile cu colegii de serviciu şi cu persoanele cu care intră în contact;
49. Are obligaţia să-şi însuşească documentaţiile aferente atât ale Sistemului de Management al Calităţii implementat în cadrul Direcţiei de Asistență Socială (Manualul pentru Managementul Calităţii, Procedurile de sistem şi Procedurile operaţionale), cât şi ale Sistemului de Control Intern Managerial;
50. Întocmeşte formularele şi registrele aferente Sistemului de Management al Calităţii;
51. Asigură respectarea prevederilor din ROF, RI şi al Codului Etic din cadrul DAS-ului;
52. Asigură respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul instituţiei;
53. Participă la elaborarea și implementarea documentației specifice SCIM, iar în calitate de membru al comisiei de monitorizare SCIM la ședințele de identificare și analizare a disfuncționalităților apărute în realizarea sarcinilor/atribuțiilor;
54. Îndeplinește şi alte sarcini dispuse prin Dispozitiile Primarului, ale Directorului Executiv, Directorului executiv adjunct sau Hotărâri ale Consiliului Local;

 

Bibliografie concurs:

1. Constituţia României, republicată;
2. OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
3. H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare al serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal – Anexa 2 Regulamentul – Cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, cu modificările și completările ulterioare;
4. OUG 57/2019, Codul Administrativ (PARTEA III “Administrația publică locală“, Titlul III – Regimul general al autonomiei locale (art.84,85, 87, 88, 93), Titlul V – Autoritățile administrației publice locale (art.129, 130, 155 și156), PARTEA VI “Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice”, Titlul II- Statutul funcționarilor publcii (art.369-537), Titlul III- Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice (art.538 -562);
5. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.82/1991 contabilității, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
7. OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. OMFP nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările şi completările ulterioare;
9. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și complatările ulterioare;

 

10. H.G nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice
11. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (Cap.I, Secțiunea IV – Domeniul de aplicare);
12. H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare (Cap. III – Realizarea achiziţiei publice Secţiunea I – Achiziţia directă);
13. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare – Cap.I – Dispoziții generale; Cap. II – Salarizarea; Anexa 2 – Familia ocupațională de funcții bugetare ”Sănătate și asistență socială”; Anexa 8 ”Familia ocupațională de funcții bugetare – ”Administrație” ( Cap I, lit.A, pct.III ”Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația publică locală”; lit.B –”Reglementări specifice funcționarilor publici”; și Cap. II, pct.IV lit.I ” Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administrația publică”);
14. Legea nr.227/2015 (Titlul V – Contribuții sociale obligatorii)
15. OG 119/1999 privin controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
16. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice. Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
17. OMFP nr.1998/2019, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
18. Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casă;
19. O.U.G.nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,cu modificările și completările ulterioare;
20. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
21. H.G. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificată și completată prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, cu modificările și completările ulterioare;
22. OMFP nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
23. OMFP nr.2634/2015 – privind documentele financiar-contabile;
24. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
25. H.G. nr.714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;
26. OMFP 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

Page 1 of 6
Top